PROMOCJE

 

O FIRMIE

Ogłoszenia Spółki


Obowiązkowa dematerializacja akcji niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych – pierwsze obowiązki już od stycznia 2020 roku.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. nakłada na spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne szereg obowiązków związanych z konicznością dematerializacji akcji. Zgodnie z nowymi regulacjami akcje nie będą mieć formy dokumentu. Akcje spółki niebędącej spółką publiczną będą podlegać zarejestrowaniu w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Wybór takiego podmiotu będzie leżał w kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Nowelizacja dopuszcza przy tym możliwość zarejestrowania akcji spółki niepublicznej w depozycie papierów wartościowych, jednak akcje tej samej spółki nie mogą być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i depozycie papierów wartościowych. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z nowymi przepisami, nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następować będzie z chwilą dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza będzie uważana tylko osoba/podmiot, który zostanie wpisany do tego rejestru. Prowadzący rejestr akcjonariuszy będzie dokonywał wpisu w rejestrze akcjonariuszy, na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. 

Ważne daty:

1 stycznia 2020 r.

Od tej daty spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne zobowiązane będą do prowadzenia własnych stron internetowych i zamieszczania na tych stronach – w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami – wymaganych przez prawo lub ich statuty ogłoszeń pochodzących od spółek.

30 czerwca 2020 r.

Najpóźniej do tej daty (ale w każdym wypadku przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce) spółki są obowiązane do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z uprawnionym podmiotem, wybranym przez walne zgromadzenie w drodze uchwały (a w przypadku spółki, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych - umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych).

30 czerwca 2020 r.

Do tego dnia spółki muszą dokonać pierwszego wezwania akcjonariuszy, do złożenia dokumentów  akcji w spółce.

Spółka wzywa (w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia) akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwania nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

1 stycznia 2021 r.

Wygaśnięcie mocy obowiązującej dokumentów akcji i uzyskanie mocy prawnej wpisów w rejestrze akcjonariuszy (a w przypadku spółki niebędącej spółką publiczną, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych, zapisy jej akcji na rachunkach papierów wartościowych).

1 stycznia 2026 r.

Wygaśnięcie mocy dowodowej dokumentów akcji – do tej daty dokumenty akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.